Motie Oproep VNG tot lobby ter voor­koming van afwending van kosten


21 februari 2018

(motie op initiatief van VVD mede ondertekend door Partij voor de Dieren)

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 21 februari 2018,

Constaterende dat:

 • De kosten voor RDOG wederom zijn toegenomen
 • Een deel van deze kosten veroorzaakt worden door keuzes die buiten de invloedssfeer van de gemeente gemaakt zijn
 • Een voorbeeld daarvan de Wet Lijkbezorging is, waarbij de toegenomen kosten voor lijkschouwing door de gemeente worden gedragen
 • Een voorbeeld daarvan de loonkostenstijging is door nieuwe cao afspraken
 • Dat deze kosten niet of slechts gedeeltelijk door het rijk worden gecompenseerd

Overwegende dat:

 • Deze extra kosten voor de gemeente Gouda niet beĆÆnvloedbaar zijn
 • Dat deze kosten dus gecompenseerd moeten worden uit andere prioriteiten van de gemeente
 • Dat dit de gemeente aantast in haar autonome politieke rol
 • Dat het risico ontstaat dat met bovengenoemde besluiten de veroorzaakte kosten minder zwaar in de besluitvorming doorwegen.

En verzoekt het college:

 • Bij de VNG aan te dringen op een krachtige lobby namens haar leden om bovengenoemde praktijken te stoppen
 • De gemeenteraad uiterlijk in oktober 2018 te informeren over de genomen acties en de reactie van de VNG daarop


En gaat over tot de orde van de dag.


VVD - Paul Ruijgrok
D66 - Egbert-Jan Kuijlaars
Partij voor de Dieren - Corina Kermans
G50+ - Astrid van Eersel
SGP - Jacques Roozendaal
CDA - Eppy Boschma
CU - Wout Schonewille

Status: Aangenomen
Voor: 33
Tegen:


Status

Aangenomen

Voor

Tegen