Motie: Inzet van erva­rings­des­kun­digen


29 november 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 29 november 2017

overwegende;

  • Dat de gemeente voornemens is om door de rollen en verantwoordelijkheden in het gehele inclusieve schulddienst traject duidelijk vast te leggen om een goede kwaliteit van dienstverlening te waarborgen.
  • Dat de Gemeente de werkwijze ten aanzien van de inhoud de regie van het proces en de aard en omvang van prestatie-indicatoren samen met de beoogd ketenpartners in 2018 wil ontwikkelen.
  • Dat deze zaken opgenomen zullen worden in de Goudse Standaard Schuldhulp en vastgelegd in een convenant eind 2018.
  • Dat de Gemeente pas in 2019 wil onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen wenselijk en/of haalbaar is en dat wij dit te laat vinden.
  • Dat erkend wordt dat inzet, ervaring en kennis van ervaringsdeskundigen kan bijdragen aan een effectieve aanpak van schuldenproblematiek.

Roept het college op:

  1. Tot het aanstellen van een groep ervaringsdeskundigen d.m.v. open sollicitaties in de eerste helft van 2018, te onderzoeken op welke wijze hun kennis en ervaring beschikbaar kan komen voor het gezamenlijk ontwikkelen van de Goudse Standaard Schuldhulp.
  2. Deze groep te betrekken bij de evaluatie van de resultaten in 2019.

Partij voor de Dieren
Gouda Positief


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen