Motie: Vuur­werk­vrije zones


13 december 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 december 2017

Constaterende dat:

 • vuurwerk elk jaar weer tot veel ellende leidt: letselschade, materie?le schade en psychische schade;
 • vuurwerk bijzonder milieuvervuilend is, wat haaks staat op het streven naar een duurzame samenleving;
 • onderzoeken laten zien dat de weerstand in de Nederlandse samenleving tegen het gebruik van consumentenvuurwerk toeneemt;
 • mensen en dieren ernstig in hun leefomgeving aangetast worden;

Overwegende dat:

 • dat de Onderzoekraad voor Veiligheid concludeert naar aanleiding van onderzoek dat de risico’s tijdens de Oud en Nieuwviering onacceptabel groot zijn;
 • meer dan 800 organisaties, waaronder artsenorganisatie KNMG, dierenartsen, kinderartsen, oogartsen, longartsen, patie?ntenorganisaties en politieke partijen, het Vuurwerkmanifest hebben ondertekend waarin wordt gepleit om met oud en nieuw alleen nog vuurwerkshows toe te staan en consumentenvuurwerk te verbieden;
 • de Nationale Politie pleit voor een totaalverbod op elke vorm van knalvuurwerk: "Het vuurwerk heeft zijn onschuld verloren en de maat is vol. Elke knal is er e?e?n te veel", aldus Peije de Meij, directeur Operaties bij de Nationale Politie;
 • het pleidooi van de Nationale Politie mede is ingegeven door het feit dat vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt;
 • de Raad van State recentelijk heeft uitgesproken dat de gemeentelijke overheid bevoegd is om een vuurwerkverbod in te stellen;
 • het draagvlak voor vuurwerkvrijezones stijgende is
 • gezien de uitkomsten van onderzoeken naar luchtkwaliteit voldoende bewezen is dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een gevaar is voor de volksgezondheid, met name voor mensen met luchtwegproblemen
 • de ziekenhuizen en de oogziekenhuizen in het bijzonder al langer de noodklok hebben doen luiden
 • het aanwijzen van vuurwerkvrijezones een duidelijk signaal afgeeft aan de bewoners van Gouda

Vraagt het college;

 • In het 2e kwartaal van 2018 een gesprek te organiseren met de gemeenteraad en belanghebbenden om mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling te bespreken

SP
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer