Motie Groen­herstel


8 maart 2017

Motie vreemd aan de orde van de dag (initiatief D66)

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 maart 2017
overwegende;

  • dat uit de evaluatie van het groenstructuurplan is gebleken dat de afgesproken doelstelling om de hoeveelheid groen in onze stad op peil te houden niet is gehaald;
  • dat een afname van de hoeveelheid groen in Gouda onwenselijk is;

constaterende dat;

  • tijdens de raadsbehandeling op 22 februari breed politiek draagvlak bestond voor het herstel van groen in de stad;
  • het college daarbij heeft aangegeven in 2017 een kader te ontwikkelen dat moet leiden tot meer aandacht voor groen in planontwikkeling.
  • het college gekoppeld aan de implementatie van de Omgevingswet het groenbeleid integraal gaat herbezien;
  • het in aanvulling op voornoemde acties wenselijk is dat het college actief inventariseert waar groen kan worden toegevoegd in de publieke ruimte zodat het tij wordt gekeerd en de afgesproken doelstelling alsnog wordt behaald;


verzoekt het college:

  1. 1. Op korte termijn, doch in ieder geval bij de raadsbehandeling van het beoogde (beleids)kader, met een aantal concrete voorstellen van locpties in onze stad waar binnen afzienbare tijd groen kan worden ontwikkeld, en waarbij djê focus ligt op wijken waarin dit het hardste nodig is (o.a. Goverwelle, Korte Akkeren). ;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Thierry van Vugt - D66
Corina Kerkmans - PvdD
Michel Klijmij-Van der Laan - GL


Status

Aangenomen

Voor

30

Tegen

3