Motie Evene­menten - Gebruik dieren voor vermaak


Geen gege­meen­te­sub­sidie meer voor gebruik dieren

22 mei 2019


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019

Overwegende dat

  • Het welzijn van dieren bij evenementen door landelijke wetgeving wordt geregeld.
  • De gemeente (nog) geen bevoegdheid heeft om beperkingen te stellen aan het gebruik van dieren bij evenementen. Daartoe loopt echter wel een initiatief onder leiding van de stad Amsterdam in samenwerking met tientallen gemeenten.
  • Het gebruik van wilde dieren bij evenementen tot onnodig dierenleed leidt, omdat wilde dieren nooit te domesticeren zijn.
  • Er dit jaar bijvoorbeeld roofvogels bij in ieder geval één sterevenement in Gouda worden ingezet. Het gebruik van roofvogels is een ernstige aantasting van dierenwelzijn en onacceptabel, zo vindt Vogelbescherming NL gesteund door vele tientallen organisaties, waaronder de Vogelwerkgroep Heemtuin Goudse Hout en de Vogelkijkgroep IVN Woerden.
  • Er bij sommige evenementen koeien, paarden, schapen, ganzen of andere landbouwhuisdieren worden gebruikt.
  • De gemeente Gouda het gebruik van wilde of gedomesticeerde subdieren niet kan verbieden maar ook niet financieel hoeft te ondersteunen.

Draagt het College op

  • Om de kosten voor het gebruik van dieren, zowel wilde als landbouwhuisdieren, te schrappen als subsidiabele kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren Gouda

D66 - Frank de Pont

Groen Links - Rolf van der Mije


Status

Aangenomen

Voor

Tegen