Amen­dement Wees­huis­complex


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019

Overwegende dat

  • Het Weeshuiscomplex verkocht wordt aan een particuliere investeerder en het niet te verwachten is dat de gemeente Gouda dit complex op korte termijn zou kunnen terugkopen.
  • Door de gewijzigde bestemming er een hoog risico bestaat dat de algemene toegankelijkheid voor inwoners van Gouda van het Weeshuisgebouw, de binnenplaats en de Jeruzalemkapel afneemt tot onmogelijk wordt, omdat dit aan hun koopkracht wordt gekoppeld.
  • Er momenteel afspraken worden gemaakt met de projectontwikkelaar, maar de vraag is hoe hard deze in de toekomst zullen blijken.
  • Dit al helemaal moet blijken in het geval de projectontwikkelaar bijvoorbeeld failliet gaat of het complex doorverkoopt.
  • Het om unieke gebouwen gaat die beschermd moeten worden tegen korte termijn overwegingen en met name de eenzijdige overweging ‘rendement’ wanneer ze in de private handen van ontwikkelaars vallen.
  • De gebouwen met het voorliggend voorstel weliswaar monumentaal ’bouwtechnisch’ zijn beschermd, maar niet inwendig en met name de Jeruzalemkapel zó uniek is, dat deze in oude luister hersteld zou moeten worden zodat het Goudse verleden er weer tot zijn recht komt (inclusief respect voor het graf van de stichter van de kapel).

Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan ’Voormalig Weeshuiscomplex’ als volgt:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0513.BPWeeshuiscomplex‐ F01, met de bijbehorende bestanden zoals de Nota van beantwoording zienswijzen, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) vast te stellen.
  2. de Jeruzalemkapel krijgt daarbij de bestemming ‘maatschappelijk’.
  3. de binnenplaats krijgt daarbij de bestemming ‘maatschappelijk’.
  4. tot het achterwege laten van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, aangezien verhaal van kosten anderszins is verzekerdNaam en ondertekening:

Partij voor de Dieren Gouda - Corina Kerkmans


Status

Verworpen

Voor

Tegen