Motie: Conti­nu­ering Oran­jenacht


8 november 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 november 2017
Constaterende dat

  • Er dit ja ar meerdere aanvragen geweest zijn om Oranjenacht te organiseren
  • Het college heeft geconstateerd dat het voor geen van de aanvragers Oranjenacht mogelijk was het plan binnen de huidige subsidiebedrag van €10.000 uit te voeren
  • Het college voor 2017 en 2018 in de lopende begroting middelen heeft weten te vinden om het budget voor organisator van Oranjenacht op te hogen met €15.000

Overwegende dat

  • Oranjenacht blijkbaar niet georganiseerd kan worden binnen het huidige budget in een grootschalige vorm zoals wij Oranjenacht als volksfeest willen organiseren
  • Het college dit jaar wederom budget heeft kunnen vinden om de subsidie eenmalig te verhogen met €15.000
  • Het voor organisatoren van evenementen van deze schaal enige zekerheid nodig is dat zij in opvolgende jaren ook het evenement kunnen organiseren
  • De voorkeur voor organisatie uitgaat naar een Goudse organisatie

Draagt het college op om

  • Uit te zoeken of er extra budget zeker gesteld kan worden voor volgende jaren voor een structurele verhoging van het subsidiebedrag en zo het jaarlijks terugkeren van een Oranjenacht zeker te stellen.

Ondertekend

PvdA,
GroenLinks,
Gouda Positief,
Gouda 50+,
SP,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

27

Tegen

3