Motie amen­dement over passende huis­vesting voor passend onderwijs


3 april 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 april 2019

Constaterende dat

  • mede door de invoering van de wet op het passend onderwijs gemeenten en schoolbesturen grote verantwoordelijkheid hebben voor het toegankelijk maken van onderwijshuisvesting voor alle kinderen (nieuwe en bestaande onderwijsgebouwen)
  • Dat dit niet expliciet is opgenomen in het raadsbesluit

Overwegende dat

De raad in 2016 een motie heeft aangenomen over het VN-Verdrag Rechten voor mensen met een beperking.

Er gestreefd wordt naar de richtlijnen Bouw Advies Toegankelijkheid en de richtlijn 'Samen! Passende huisvesting voor passend onderwijs'.

Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel "Besluit strategische uitvoeringskaders onderwijshuisvesting (IHP)", als volgt:

Onderdeel 1 van het besluit Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) wordt als volgt gewijzigd:

A
In onderdeel c, wordt de tekst "vier aanvullende inhoudelijke kaders" vervangen door: vijf aanvullende inhoudelijke kaders.

B
Aan onderdeel c wordt een vijfde inhoudelijk kader toegevoegd:
5. Voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij verbouw en nieuwbouw van scholen, in samenspraak met scholen te handelen conform de principes en uitganspunten van het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking'.

Ondertekening:

Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
PvdA - Mohammed Mohandis
GroenLinks - Rolf van der Mije
SP Gouda - Lenny Roelofs
CDA - Niels Honkoop
Gouda's 50+ Partij - Teresia Uittenbroek


Status

Aangenomen

Voor

Tegen