Motie amen­dement ontwik­kelen uitvoe­rings­plannen in een trans­parant parti­ci­pa­tie­proces (IHP)


3 april 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 april 2019

Overwegende dat:

  • Het IHP plannen bevat voor kostbare investeringen in nieuwbouw en vernieuwbouw van scholen voor een periode van tientallen jaren;
  • In het op overeenstemming gerichte overleg over onderwijshuisvesting alleen gemeente en schoolbesturen vertegenwoordigd zijn;
  • Het van belang is dat er een breed draagvlak gecreëerd wordt voor de plannen en de benodigde investeringen;
  • Het overleg hierover niet beperkt mag blijven tot gemeente en schoolbesturen, maar dat er een participatieproces ontwikkeld moet worden waarin alle betrokkenen, inclusief de leerlingen zelf, een inbreng in moeten kunnen hebben;
  • Het betrekken van leerlingen van belang is omdat zij een andere kijk dan ouderen meenemen en de gebruikers van de nabije toekomst vertegenwoordigen;

Wijzigt het raadsbesluit door lb3 (uitvoering in participatief overleg met de omgeving) te vervangen door:

3. de uitvoeringsplannen te ontwikkelen in een transparant participatieproces, waarbij in ieder geval betrokken zijn de schoolbesturen, schooldirecties, medewerkers, leerlingen van de scholen en hun ouders, omwonenden en maatschappelijke organisaties in de buurt en wijk.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
G50+ - Theresia Uittenbroek
SP - Lenny Roelofs


Status

Verworpen

Voor

Tegen