Amen­dement: oprichten van een sociale coöpe­ratie in Gouda


2 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 2 oktober 2019

Overwegende dat:

  • de sociale coöperatie bedoeld is om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en het vergroten van hun zelfredzaamheid;
  • een veilige omgeving met goede onderlinge contacten en deskundige begeleiding een noodzakelijke voorwaarde is om stappen te kunnen zetten in dit ontwikkelingsproces;
  • in Gouda ervaren en bevlogen vrijwilligers bereid zijn de sociale coöperatie vorm te geven;
  • het belang van de gemeente primair is de uitstroom uit de bijstand te bevorderen en de kosten te verminderen;
  • ervaringen elders uitwijzen dat zelfstandige coöperaties het meest succesvol blijken te zijn;

Van oordeel zijnde dat:

  • deelnemers met een bijstandsuitkering de participatie van de gemeente veelal als extra druk ervaren, omdat zij voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente;
  • de rol van de gemeente beperkt moet blijven tot het faciliteren van de coöperatie en uitvoeren wettelijke taken

Wijzigt het raadsbesluit oprichten van een sociale coöperatie, als volgt

“geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen van het college om een sociale coöperatie op te richten”

Te vervangen door:

De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college om een sociale coöperatie op te richten:

  1. de oprichting van een sociale coöperatie actief te ondersteunen om de kansen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten;
  2. in de statuten van de coöperatie te doen opnemen dat het bestuur door de leden gekozen wordt;
  3. dat vertegenwoordigers van de gemeente uitgesloten zijn van deelname in het bestuur;

Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans


Status

Verworpen

Voor

Tegen