Motie: maxi­mum­snelheid verlagen naar 100km


2 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 2 oktober 2019,

Constaterende dat:

  • Door een recente uitspraak van Raad van State over de aantasting van natuurgebieden door de stikstofemissies duizenden bouwprojecten stil liggen in Nederland;
  • Het advies van de commissie Remkes aangeeft dat het nemen van noodmaatregelen door het kabinet om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken het makkelijkste gaat in het verkeer en de landbouw;
  • Daarnaast uit een onderzoek blijkt dat Gouda in de top3 van meest lawaaiigste steden van Nederland valt.

Overwegende dat

  • Verkeer tot de belangrijkste geluidsvervuilers behoort;
  • Een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.

Verzoekt het college:

Een lobby te starten richting de provincie en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de maximumsnelheid van de snelwegen A12 en A20 in onze regio zo snel mogelijk te verlagen naar 100km (door middel van het versturen van een brief voor 1 december 2019) en hiervoor steun te zoeken binnen Regio Midden-Holland .

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D66 Gouda - Mieke Kars
SP Gouda - Lenny Roelofs
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen