Amen­dement Eigen inge­ze­tenen


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019

Overwegende:

Het debat over de huisvestingsvordering;

amendement

Dat omliggende gemeenten die nauw samenwerken met Gouda (op het gebied van huisvesting) de bepaling om meer voorrang aan woningzoekenden voor eigen ingezetenen (maximaal 25%) hebben opgenomen in hun verordening;

Goudse inwoners niet te benadelen doordat omliggende gemeenten een bepaling in de hand hebben om eigen woningzoekende meer voorrang te geven;

Dat deze maatregel ook kan bijdragen aan de doorstroom van woningzoekenden uit de eigen gemeente;

Dat Goudse woningzoekenden een eerlijke kans moeten houden op een betaalbare woning;

Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Gouda, 2019, als volgt:

invulling van het gereserveerde artikel 15 genaamd ‘Voorrang bij economische of maatschappelijke binding’:

Woningcorporaties kunnen maximaal 25% van het aanbod van de in artikel 2, eerste lid, aangewezen woonruimten met voorrang toewijzen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente. Bij het geven van voorrang aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding, gelden als uitgangspunten:

a. nieuwbouwwoningen worden bij voorrang toegewezen aan woningzoekenden uit Gouda, waarbij doorstromers uit Gouda voorrang hebben op andere woningzoekenden uit Gouda;

b. in specifieke situaties kan voorrang worden gegeven aan een specifieke doelgroep met economische of maatschappelijke binding, mits het college hier schriftelijk toestemming voorheeft gegeven. Bij de toestemming wordt vastgelegd om welke doelgroepen het gaat.

Naam en ondertekening:


Mohammed Mohandis - PvdA (initatiefnemer)
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Jan de Koning - GBG
Evert Bobeld- D66
Lenny Roelofs - SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen