Amen­dement beeld­kwa­li­teitsplan voormalig boer­de­rijkavel Wester­gouwe


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019

Overwegende dat:

  • de gemeente de wijk Westergouwe wil ontwikkelen tot een vitale woonwijk met sociale samenhang;
  • het college een beeldkwaliteitsplan heeft ontwikkeld voor de zgn. Boerderijkavel zonder communicatie/participatietraject;
  • dat er inmiddels in de nabije omgeving van dit kavel bewoners zijn die zich betrokken voelen en willen blijven voelen bij de ontwikkeling van hun wijk;
  • dat recent de rechtbank en de bezwarencommissie aangegeven hebben dat het vertrouwen van bewoners in Westergouwe ernstig is geschonden en dat de gemeente wordt aangeraden het geschonden vertrouwen te herstellen;

Van oordeel zijnde dat:

  • de voorgestelde inrichting van de voormalige boerderijkavel o.a. door de bouwhoogte (7 verdiepingen) sterk afwijkt van het oorspronkelijke beeld;
  • dat de gemeente zich dient in te spannen het vertrouwen van de bewoners te herstellen door hen in een vroeg stadium te betrekken bij planontwikkeling;
  • de bewoners van de nieuwe wijk in de gelegenheid gesteld moeten worden hun mening kenbaar te maken over het beeldkwaliteitsplan;

Wijzigt het raadsbesluit door 1 (de aanvulling beeldkwaliteitsplan Westergouwe fase 2- boerderijkavel vast te stellen) en 2 (Dit beeldkwaliteitsplan toe te voegen aan de welstandsnota)te vervangen door:

  1. de aanvulling beeldkwaliteitsplan Westergouwe fase 2-boerderijkavel vrij te geven voor inspraak door de bewoners van Westergouwe en de toekomstige bewoners die reeds een woning of kavel gekocht hebben en zich binnenkort in de wijk gaan vestigen.
  2. het beeldkwaliteitsplan na het inspraaktraject voor besluitvorming voor te leggen aan de raad en daarna toe te voegen aan de welstandsnota.

En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs - SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen