Amen­dement bij de Huis­ves­tings­ver­or­dening


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019

Overwegende dat:

  • er een groot tekort aan goedkope huurwoningen is in Gouda;
  • dat de gemeente in deze situatie moet kunnen blijven sturen op woonruimteverdeling;
  • dat de huisvestingsverordening 2014 kleine verhuurders met drie of minder woningen uitsluit van de huisvestingsverordening;

Van oordeel zijnde dat:

  • dat de schaarste zo groot is, dat er geen aanleiding is dit beleid t.a.v. kleine verhuurders te versoepelen door de groep uit te breiden tot verhuurders met maximaal 10 huurwoningen;

Wijzigt het raadsbesluit door artikel 2 lid 2a: (woonruimte van verhuurders die in de gemeente tien of minder woningen beneden de huurtoeslaggrens verhuren} te vervangen door:

2a Woonruimte van verhuurders die in de gemeente drie of minder woningen beneden de huurtoeslaggrens verhuren

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs - SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen