Amen­dement: aanvul­lende wensen bij colle­ge­be­sluit oprichten Sociale Coöpe­ratie


2 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 2 oktober 2019,

Constaterende dat:

  • De raad wensen en bedenkingen mee kan geven aan het college in verband met het oprichten van een sociale coöperatie;
  • Uit het debat op 25 september jl. bleek dat 2 partijen in de raad wensen hadden die meegenomen kunnen worden bij de (tussentijdse) evaluaties.

Overwegende dat:

  • Het vanuit participatie-oogpunt de raad raadzaam lijkt om bij evaluaties vooral ook te toetsen wat de deelnemers zelf vinden;
  • Het wellicht mogelijk is de rol van de gemeente af te bouwen en minder te faciliteren in de toekomst. Opdat het echt een burgerinitiatief is.

Wijzigt het raadsbesluit oprichten van een sociale coöperatie, als volgt:

“Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen van het college om een sociale coöperatie op te richten”

Te vervangen door:

De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college om een sociale coöperatie op te richten:

  • Bij de tussentijdse evaluaties in 2020 en 2021 tevens mee te nemen hoe de doelgroep c.q. betrokken deelnemers het werken via een sociale coöperatie zelf beoordelen;
  • Bij deze evaluatiemomenten ook mee te nemen of de rol van de gemeente in de sociale coöperatie afgebouwd kan worden en waarom wel of niet;

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs – SP Gouda


Status

Aangenomen

Voor

Tegen