Amen­dement 'Toekoms­visie: Gouda ligt goed’


10 juli 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 10 juli 2019

Overwegende dat:

  • In de toekomstvisie ‘Gouda ligt goed’ op basis van een motie van 21 februari 2018 er een verband is gelegd met de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s).
  • Dit ook moest gebeuren met de notie dat de SDG’s onderling verbonden zijn. De motie zegt daarover letterlijk: ‘alle genoemde punten min of meer als belangrijke uitgangspunten in de Raad naar voren zijn gebracht, met als zorgenpunt de onderlinge samenhang’.
  • Dit omdat volgens de VN-resolutie er geen sprake kan zijn van een bijdrage aan een SDG als dit ten koste gaat van een andere SDG.
  • Hiervoor vele bruikbare werkwijzen zijn om tot een zinvolle en werkbare afweging te komen.
  • Als deze afweging niet wordt gemaakt, er geen sprake is van een bijdrage door Gouda aan de SDG’s en bovendien het verkeerde voorbeeld geeft hoe zich te verhouden tot de SDG’s.
  • Gouda met deze toekomstvisie (al dan niet ongewild) schade toebrengt aan milieu, biodiversiteit, de regionale natuur, onze luchtkwaliteit, schoon water en inclusiviteit.

Wijzigt het onderdeel 2 van het Raadsbesluit als volgt:

2. de volgende afspraken te maken over de borging van de toekomstvisie, door:

  • in de gemeenteraad jaarlijks één of meerdere SDG’s uit de toekomstvisie uit te lichten en daarom heen een of meer activiteiten te plannen, zoals een themasessie of een werkbezoek. Hierbij wordt tevens geprioriteerd op welke andere SDG’s de acties uit de Goudse toekomstvisie geen negatieve impact mogen hebben (do no harm).

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren Gouda – Corina Kerkmans
SP - Lenny Roelofs


Status

Verworpen

Voor

Tegen