Tech­nische vragen: afval vermin­deren


Indiendatum: mrt. 2020

De ChristenUnie en de Partij van de Dieren trekken al langere tijd samen op om te komen tot maatregelen die leiden tot minder afval. De invoering van de Ja Ja sticker in Gouda is daar een voorbeeld van, waardoor de hoeveelheid in te zamelen oud papier flink kan afnemen. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

 1. In de memo over de invoering van de JA Ja sticker in Gouda van 26 juni 2018 werd aangeven dat aangesloten werd bij de aanpak van de VNG waarop ook andere gemeenten aansluiten. Klopt onze informatie dat VNG niet met een aanpak komt? En wat is hiervoor de reden?
 2. Op welke manier pakt Gouda de invoering nu verder aan en hoe ver staan de gemeenten genoemd in de memo van 2018 er nu voor met de invoering?
 3. Wanneer is de verwachting dat Gouda klaar is voor de eventuele invoering van dit systeem?
 4. In hoeverre heeft de uitspraak over het verbod van invoering in de gemeente Utrecht gericht op huis-aan-huisbladen effect op de invoering in Gouda?
 5. Is het een idee om bij de invoering van Gouda ons alleen te richten op reclamefolders en niet op huis-aan-huisbladen? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
 6. In hoeverre is het risico voor invoering en de bestuurslasten voor de gemeente Gouda lager wanneer voor de huis-aan-huis kranten een uitzondering wordt gemaakt in het systeem?
 7. Wanneer kunnen we de onderzoeksresultaten van de motie ‘minder afval’ uit november 2019 verwachten?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 23 mrt. 2020

1. In de memo over de invoering van de JA Ja sticker in Gouda van 26 juni 2018 werd aangeven dat aangesloten werd bij de aanpak van de VNG waarop ook andere gemeenten aansluiten. Klopt onze informatie dat VNG niet met een aanpak komt? En wat is hiervoor de reden?

Vooralsnog komt er geen landelijke aanpak. De VNG heeft kort geleden wel informatie aan alle gemeente verstrekt over de ins en outs van de invoering van de JA/JA/ sticker https://vng.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-de-jaja- sticker. Deze informatie is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

2. Op welke manier pakt Gouda de invoering nu verder aan en hoe ver staan de gemeenten genoemd in de memo van 2018 er nu voor met de invoering?

Het college was gestart met de voorbereiding de invoering van de JA/JA sticker. In dit kader waren de volgende acties gestart en ingepland:

 • Steekproef om te bepalen hoeveel NEE/NEE- of NEE/JA stickers in Gouda zijn geplakt;
 • Voorbereiding enquête/peiling onder bewoners;
 • Aan de hand van de steekproef en peiling inschatten hoeveel papier in Gouda bespaard zou kunnen worden;
 • Overleg met de branche;
 • Nagaan of hiervoor APV dan wel de Afvalstoffenverordening moet worden gewijzigd;
 • Handhavingsplan: bepalen welke instrumenten moeten worden ingezet en welke capaciteit/middelen nodig zijn;
 • Voorbereiden klantcontactcentrum op vragen en meldingen
 • Communicatieplan;
 • Raming van kosten en baten.

3. Wanneer is de verwachting dat Gouda klaar is voor de eventuele invoering van dit systeem?

Op 28 februari 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een voorlopige voorzieningsprocedure. Deze uitspraak houdt in dat de gemeente Rotterdam met de invoering van de JA/JA sticker moet wachten totdat de Hoge Raad uitspraak in cassatie heeft gedaan. Na bestudering van deze uitspraak is het college tot de conclusie gekomen dat ook in Gouda de uitspraak van de Hoge Raad afgewacht zal moeten worden. De verwachting is dat dit halverwege 2021 zal gebeuren. Het college heeft de voorbereiding opgeschort tot het eerste kwartaal van 2021.

4. In hoeverre heeft de uitspraak over het verbod van invoering in de gemeente Utrecht gericht op huis-aan-huisbladen effect op de invoering in Gouda?

Na de invoering van dit nieuwe beleid in Amsterdam zijn in enkele steden nieuwe huis-aan-huisbladen uitgebracht die nagenoeg alleen uit reclame bestaan. De gemeente Utrecht had de invoering van de JA/JA sticker uitgebreid over deze nieuwe huis-aan-huisbladen. De rechter was van oordeel dat hierdoor de persvrijheid werd geschonden. Huis-aan-huisbladen, ook met een minimaal aantal redactionele artikelen, kunnen dus niet onder de regeling vallen.

5. Is het een idee om bij de invoering van Gouda ons alleen te richten op reclamefolders en niet op huis-aan-huisbladen? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

Ja. Het nadeel is dat uitgevers en adverteerders in huis-aan-huisbladen een extra mogelijkheid hebben om op grote schaal ongeadresseerde reclame te verspreiden. Hierdoor zou de invoering van de JA/JA-sticker minder effectief kunnen zijn.

6. In hoeverre is het risico voor invoering en de bestuurslasten voor de gemeente Gouda lager wanneer voor de huis-aan-huis kranten een uitzondering wordt gemaakt in het systeem?

De uitspraak van de rechter over de huis-aan-huisbladen van Utrecht betekent dat deze bladen een uitzondering gemaakt moet worden. Op de bestuurslasten heeft dit naar verwachting een marginale invloed.

7. Wanneer kunnen we de onderzoeksresultaten van de motie ‘minder afval’ uit november 2019 verwachten?

De invoering van de JA/JA sticker is als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam uitgesteld. Op dit moment is door de coronamaatregelen wat moeilijker in te schatten, wanneer andere onderzoeksresultaten beschikbaar komen. Het college hoopt op het tweede kwartaal van dit jaar.