Artikel 38 vragen Aangiften tegen de tabaks­in­du­strie


Indiendatum: feb. 2018

Verschillende organisaties hebben zich verenigd achter de aangiften tegen de tabaksindustrie van longpatiënten Anne Marie van Veen, Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs besloten deze aangiften niet in behandeling te willen nemen. Hierop hebben de aanklagers besloten een artikel 12 procedure op te starten met als doel om het OM te dwingen tot vervolging over te gaan.

Dat leidt tot de volgende vragen aan College:

1. Is het college bekend met de aangiften tegen de tabaksindustrie zoals die door Anne Marie van Veen, Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn gedaan?

2. Is het college bekend met het feit dat de Gemeente Amsterdam zich bij deze aangiften heeft aangesloten?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat tabaksgebruik grote nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de gebruikers en daarom zo veel mogelijk moet worden ontmoedigd? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorbeeld van de Gemeente Amsterdam moet worden gevolgd om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te krijgen in het terugdringen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de Gemeente Gouda zich ook moet aansluiten bij de aangiften tegen de tabaksindustrie zoals die door Anne Marie van Veen, Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn gedaan? Zo nee, waarom niet?

6. Wil het college maatregelen nemen om speeltuinen, schoolpleinen en gebieden daaromheen rookvrij te maken om zo te voorkomen dat kinderen tabaksgebruik een normaal verschijnsel gaan vinden en later vatbaarder worden voor een verslaving aan nicotine? Zo nee, waarom niet?

De PvdD zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 27 mrt. 2018

Op 27 februari 2018 heeft u artikel 38 vragen gesteld over het onderwerp Aangiften tegen de tabaksindustrie. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.

1. Is het college bekend met de aangiften tegen de tabaksindustrie zoals die door Anne Marie vans Veen, Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn gedaan?

Ja.

2. Is het college bekend met het feit dat de Gemeente Amsterdam zich bij deze aangiften heeft aangesloten?

Ja.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat tabaksgebruik grote nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de gebruikers en daarom zo veel mogelijk moet worden ontmoedigd? Zo nee, waarom niet?

Ja.

Uw tweede vraag is niet van toepassing.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorbeeld van de Gemeente Amsterdam moet worden gevolgd om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te krijgen in het terugdringen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Amsterdam is de eerste gemeente met een apart tabaksontmoedigingsbeleid. Dit in 2016 vastgestelde beleid richt zich op twee speerpunten; voorkomen dat jongeren beginnen met roken en stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken. De gemeente Amsterdam geeft aan dat aangifte tegen de tabaksindustrie in lijn is met dit beleid.

De aangifte zorgt ervoor dat in Nederland over roken gepraat en gedacht wordt. Het OM besloot op 22 februari de zaak te seponeren en dus geen strafzaak te starten. Het praten en denken in Nederland over de schadelijke gevolgen van roken zal hierdoor niet stoppen, maar doorgaan. Het maatschappelijk draagvlak tegen roken is groeiende.

De gemeente Gouda kent geen apart tabaksontmoedigingsbeleid. In het preventieve gezondheidsbeleid neemt de GGD tabaksontmoediging mee. Het college ziet het vervolg van de aangifte met belangstelling tegemoet. Zij ziet het echter niet als haar taak om zich aan te sluiten bij een dergelijk landelijk proces dat door direct belanghebbenden is aangespannen. In het verlengde van deze aangifte zijn er immers vele aangiftes die vanwege de maatschappelijke doelstelling ondersteund zouden kunnen worden.

5. Is het college het met de Partij van de Dieren eens dat de Gemeente Gouda zich moet aansluiten bij de aangiften tegen de tabaksindustrie zoals die door Anne Marie van Veen, Lia Breed en de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn gedaan? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 4.

6. Wil het college maatregelen nemen om speeltuinen, schoolpleinen en de gebieden daaromheen rookvrij te maken om zo te voorkomen dat kinderen tabaksgebruik een normaal verschijnsel gaan vinden en later vatbaarder worden voor een verslaving aan nicotine? Zo nee, waarom niet?

Rookvrij spelen moet normaal zijn; ook zonder maatregelen. Diverse scholen hebben inmiddels zelf voor een rookvrij schoolplein gekozen. Recent heeft de wethouder het rookvrije schoolplein van de KAS geopend. Zoals aangegeven bij vraag 4 kent de gemeente Gouda geen apart tabaksontmoedigingsbeleid. In deze context en op dit moment ligt het niet voor de hand dat het college maatregelen neemt om speeltuinen, schoolpleinen en de gebieden daaromheen rookvrij te maken.

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.