Art. 38-vragen: bomen Voor­wil­len­seweg


Indiendatum: mrt. 2020

Afgelopen jaar heeft de gemeente kapvergunningen verleend voor de rij oudste bomen aan de Voorwillenseweg, die naast hun natuurwaarde ook een cultuurhistorische waarde hebben, in verband met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Anne Frank school. Verschillende bewoners hebben hier bezwaar tegen aangetekend en deze zijn na advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. De bewoners hebben vervolgens contact opgenomen met de projectontwikkelaar, die in 2018 genomineerd was voor de Duurzaam Bouwen Award. Deze projectontwikkelaar heeft vervolgens nog eens kritisch naar het plan gekeken en een inspanningsverplichting op zich genomen een deel van de bomen te behouden.

Ook de voorzieningenrechter heeft voorlopig de kap van enkele bomen verboden, waar de bewoners om gevraagd hadden met dezelfde argumenten die ook aan de bezwaarschriftencommissie voorgelegd waren.

  1. Wat waren de overwegingen van de gemeente dat deze bomen wel gekapt konden worden?
  2. Kent de gemeente de overwegingen van de projectontwikkelaar?
  3. Zo ja, is de gemeente niet tot dezelfde conclusies gekomen als de projectontwikkelaar? Op welke punten wijkt het oordeel van de gemeente af?
  4. Zo nee, bent u bereid om de conclusies van de projectontwikkelaar te evalueren en te bekijken waar de gemeente van kan leren? Waarom wel of niet?
  5. Deelt het college onze mening dat de gemeente te lichtvaardig de kapvergunning aangevraagd heeft nu de voorzieningenrechter de gemeente in het ongelijk heeft gesteld?
  6. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om de mogelijkheden van het behoud van het in veel opzichten waardevolle groen van de bomen beter te onderzoeken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 7 apr. 2020

1. Wat waren de overwegingen van de gemeente dat deze bomen wel gekapt konden worden?

Het geschikt maken van de locatie voor woningbouw om tegemoet te komen aan de grote woningvraag binnen Gemeente Gouda. Dit bouwplan is onderdeel van het Essay Gouda oost.

2. Kent de gemeente de overwegingen van de projectontwikkelaar?

Deze zijn niet van belang. Gemeente Gouda heeft sinds de koopovereenkomst in december 2014 contractueel de verplichting de locatie functievrij op te leveren. Levering van de grond wordt steeds concreter nadat de Raad van State in december 2019 het bestemmingsplan onherroepelijk heeft verklaard. De woningen in het plan moeten voldoen aan vloerpeilen uit de polderpeilenkaart en daarmee moet de omgeving ook worden opgehoogd. Vanwege de ondergrond is een gedegen voorbelasting een vereiste. Hierdoor kunnen de meeste bomen niet blijven staan.

3. Zo ja, is de gemeente niet tot dezelfde conclusies gekomen als de projectontwikkelaar? Op welke punten wijkt het oordeel van de gemeente af?

Gemeente Gouda waardeert de inspanning van ontwikkelaar om de bomen te proberen te sparen door in het bouwplan aanpassingen door te voeren. Belanghebbenden zijn hierover in november 2019 schriftelijk door de ontwikkelaar geĆÆnformeerd. Er worden hierdoor 6 bomen niet gekapt.

4. Zo nee, bent u bereid om de conclusies van de projectontwikkelaar te evalueren en te bekijken waar de gemeente van kan leren? Waarom wel of niet?

Niet van toepassing. Zie antwoord bij vraag 3

5. Deelt het college onze mening dat de gemeente te lichtvaardig de kapvergunning aangevraagd heeft nu de voorzieningenrechter de gemeente in het ongelijk heeft gesteld?

De gemeente heeft altijd in nauw overleg met de projectontwikkelaar via een vrijwillig / buitenwettelijk traject met elkaar en met de buurt van gedachten gewisseld en daarop planaanpassingen doorgevoerd. Hierdoor zou een deel (6 stuks) van de bomen inmiddels al niet meer gekapt worden vanwege de onder het derde punt genoemde planaanpassing. Gemeente Gouda is niet in het ongelijk gesteld. De voorzieningenrechter heeft alleen gevraagd de kap van drie bomen tijdelijk op te schorten. Voor deze bomen wordt onderzocht of behoud mogelijk is in relatie tot noodzakelijke ophoging en bouwwerkzaamheden. Kapvergunning is niet lichtvaardig aangevraagd. Zorgvuldige afweging van belangen en intensief onderzoek naar de mogelijkheid tot inpassing / handhaving hebben plaats gevonden Procedure is zorgvuldig doorlopen.

6. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om de mogelijkheden van het behoud van het in veel opzichten waardevolle groen van de bomen beter te onderzoeken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Er worden verder geen aanvullende acties ondernomen. Zorgvuldige afweging vindt altijd plaats.