Motie: Terug­brengen CO2 en fijnstof uitstoot in de regio MH


1 februari 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 februari 2017

Constaterende dat:

  • De Goudse Raad in de unaniem aangenomen Vergroeningsagenda heeft opgenomen dat de uitstoot van CO2 in Gouda per 2020 met 25% moet zijn gedaald. Dat is al over drie jaar.
  • Deze uitstoot ook in de regio plaatsvindt en Gouda daarop invloed kan uitoefenen via het samenwerkingsverband in Midden Holland.
  • Het gemotoriseerd verkeer op fossiele brandstoffen één van de belangrijke oorzaken is van de uitstoot van met name CO2, maar ook fijnstof (zie bijvoorbeeld http://www.clo.nl/indicatoren/nl0129-emissies-naar-lucht-door-verkeer-en-vervoer)
  • Gouda net als elke gemeente in de regio, in Nederland en in de wereld haar bijdrage moet leveren aan CO2 reductie. Alleen gezamenlijk is dit probleem op te lossen.

Vraagt het college:

  • In de regionale samenwerking Midden Holland een lobby te starten gericht op:
  • Het opnemen van een doelstelling in het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan op het gebied van CO2 en fijnstof uitstoot die minimaal overeenkomt met de door Gouda gestelde ambities, maar ook een doorkijk geeft naar 2050.
  • In het jaarlijkse actieplan de Raad informeert over de voortgang van die ambities en hoe het terugdringen van CO2 en fijnstof is gekoppeld aan speerpunten en maatregelen die zijn opgenomen gericht op het gebruik van auto, fiets en OV.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans

D66 – Zouhair Zaddiki

SP – Lenny Roelofs

CU – Christiaan Quick


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen