Motie: Indi­ca­toren CO2 uitstoot


5 juli 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 5 juli 2017

Constaterende dat:

  • Gouda zich op basis van de Vergroeningsagenda onder meer heeft verbonden aan ‘het uitdagen van de stad’ en een reductie van CO2 uitstoot van 25% in 2020. Dat laatste is al over drie jaar.
  • Gouda momenteel de eigen CO2 uitstoot vooral nog compenseert in plaats van vermindert, maar geen idee heeft hoeveel onze stad eigenlijk aan CO2 uitstoot, terwijl daar wel degelijk mogelijkheden voor zijn om dat (grofweg) in kaart te brengen;
  • Dat dit meer een kwestie van ‘willen’ dan ‘niet kunnen’ is;
  • Doelstellingen op het gebied van vermindering van CO2 niet alleen op het gebied van energie, maar ook op de terreinen economie, sociaal domein, vervoer, openbare ruimte, voeding, groen, inkoop etc. moeten worden behaald.
  • De begroting, de voorjaarsnota en de jaarrekening uitgelezen momenten zijn om vast te stellen hoe Gouda qua indicatoren op het gebied van CO2 uitstoot scoort, zodat beleidsaanpassing mogelijk wordt.

Vraagt het College:

  • Bij het presenteren van de Begroting in het najaar van 2017 met een eerste conceptplan komt hoe indicatoren op het gebied van CO2-uitstoot voor de programmaonderdelen van de begroting kunnen worden ontwikkeld en legt dit voor ter besluitvorming aan de Raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans


Status

Ingediend

Voor

Tegen