Verlenging Convenant Onder­nemers Fonds Gouda (OFG) - mbt gebruik dieren


26 oktober 2016

De Raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

Onderwerp: Verlenging Convenant Ondernemers Fonds Gouda (OFG)

Overwegende dat:

  • Aanvragen voor het OFG worden getoetst of deze de aantrekkingskracht en de economische vitaliteit van de stad Gouda bevorderen;
  • Het Goudse bedrijfsleven als belangrijke spil in de Goudse samenleving met ondersteuning van het OFG activiteiten organiseert die de aantrekkingskracht van de stad Gouda moeten bevorderen;
  • Onder aantrekkingskracht ook de ‘goede naam’ van Gouda wordt bedoeld;
  • De goede naam van de stad Gouda niet wordt bevorderd wanneer in de stad activiteiten worden georganiseerd waarbij, al dan niet als onderdeel, levende dieren louter ter vermaak en voor marketing doeleinden worden ingezet;
  • Het OFG hierover geen zeggenschap heeft, maar wel zou kunnen informeren dat het gebruik van levende dieren louter ter vermaak en marketing in onze stad niet de voorkeur verdient.

Stelt het volgende amendement voor:

Aan het Raadsbesluit 569 een vierde punt toe te voegen, met de volgende tekst:

4. Het OFG communiceert dat het gebruik van levende dieren louter ter vermaak en/of marketing niet wordt aangemoedigd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:
Corina Kerkmans – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen