Motie: VN-Verdrag Rechten voor mensen met een beperking: Toegan­ke­lijkheid in Gouda


3 februari 2016

Onderwerp: VN-Verdrag Rechten voor mensen met een beperking: Toegankelijkheid in Gouda
Initiatief van PvdD Gouda

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 februari 2016.

Constaterende dat:

  • Nederland het VN verdrag inzake mensen met een beperking door de Tweede Kamer is geratificeerd;
  • Dit verdrag ook gevolgen heeft voor de Gemeente Gouda en haar inwoners omdat het, door de uitbreiding van de Wgbh/cz met het terrein goederen en diensten mogelijk wordt dat individuele personen vragen om gelijke behandeling;
  • Bij de bron regelen de gemeente en haar inwoners eventuele kosten en emoties bespaart die samen kunnen gaan met reparatie achteraf;
  • De gemeente invloed heeft op de mate waarin mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de Goudse samenleving;
  • Het echter nog geen vanzelfsprekendheid dat bij beleidsvorming, -herijking, collegebesluiten en raadsadviezen zichtbaar wordt gemaakt dat de gevolgen en oplossingen voor mensen met een beperking zijn meegenomen;
  • Het VN-verdrag de aanleiding vormt hier verandering aan te brengen.

Vraagt het college:

  • In het najaar van 2016 beleid te presenteren hoe Gouda invulling wil geven aan de het VN-verdrag;
  • Hierbij ook te inventariseren op welke manier de gemeente kan informeren en/of invloed kan uitoefenen en andere lokale partijen kan stimuleren ook gevolg te geven aan naleving van dit VN verdrag, zoals bij vergunningverlening, subsidieverlening en inkoopprocessen etc.;
  • De raad vanaf heden gedurende een jaar bij ieder collegebesluit, raadsadvies, beleidsmemo of ander stuk in het kader waarvan dit onderwerp relevant is, te informeren op welke wijze rekening is gehouden met mensen met een beperking en of er ervaringsdeskundigen zijn of zullen worden betrokken bij planvorming c.q. waarom hier juist van wordt afgezien.


en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans
SP, Lenny Roelofs
PvdA, Marion Suijker
Gouda’s 50+ Partij, Astrid van Eersel
Groen Links, Rommy de Leeuw
CU, Anna van Popering


Status

Aangenomen

Voor

31

Tegen

3