Klimaat­crisis vraagt om extra middelen DPG


PvdD motie maakt meer geld vrij voor het Duur­zaam­heids­platform

9 december 2021

Onderwerp: Klimaatcrisis vraagt om extra middelen DPG

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 december 2021

Overwegende dat

  • Er middelen beschikbaar zijn uit de vierde begrotingswijziging.
  • Er een klimaatcisis is waarbij opwarming van het klimaat met meer dan 1,5 graad moet worden voorkomen en Gouda via meer dan alleen de energietransitie een bijdrage aan kan leveren om ervoor te zorgen dat Gouda zo snel mogelijk klimaatneutraal is;
  • Er maatregelen mogelijk zijn die niet tot 2030 of 2040 hoeven te wachten, maar nu al kunnen plaatsvinden en hun effect hebben;
  • DPG een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het Goudse bedrijfsleven en winkels, maar tot op heden de middelen vanuit de gemeente hiervoor spaarzaam zijn. Zeker afgezet tegen de financiële middelen die naar niet duurzaam economisch beleid gaan, zoals het toeristenbeleid.
  • Afvalvermindering van alle afvalstromen staand beleid is en deze strategie goed is voor het drukken van de afvalkosten per huishouden, besparingen in consumptiepatronen en het verminderen van afvalbergen en energiegebruik en zo ook bijdraagt aan de klimaatmaatregelen.

Vraagt het college:

Uit de middelen die beschikbaar komen uit de 4e begrotingswijziging de volgende projecten te financieren:

  • het onttrekken van maximaal 50.000 euro uit de Algemene Reserve en dit bedrag in 2022 toe te voegen aan taakveld 7.4 Milieubeheer, programma 02 Energie en Klimaat voor een extra financiële bijdrage voor het werk van het DPG, bijvoorbeeld om de winkeliers in de Binnenstad en de winkelcentra beter te kunnen ondersteunen bij de klimaatopgave.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen