Artikel 38 vragen over Goudse hertenkamp


Indiendatum: jan. 2015

Onderwerp: Toekomst herten en vogels van het Goudse hertenkamp en de volière, die niet meer zullen worden onderhouden door bezuinigingen bij Cyclus

In het memo aan de Raad van 6 januari 2015 met als onderwerp ‘Bezuiniging 2015 ev dagelijks beheer openbare ruimte’ wordt aangegeven dat is besloten dat het hertenkamp en de volière in Gouda worden opgeheven. Dit in verband met bezuinigingen van Cyclus. Wel wordt nog gekeken of deze door vrijwilligers kunnen worden overgenomen.
Via krantenberichten op 15 en 16 januari 2015 hebben wij inmiddels vernomen de mensen in de buurt erg betreuren dat het hertenkamp verdwijnt en dat de school Het Segment de zorg voor de volière wil overnemen ‘als project voor de leerlingen’. In het AD van 15 januari 2015 staat tevens dat de herten zullen worden ‘herplaatst’ als ‘overname’ door vrijwilligers niet doorgaat.
Wij snappen de gevoelens van de inwoners die door het besluit worden getroffen, maar de Partij voor de Dieren is in algemene zin geen voorstander van hertenkampen of volières omdat dieren in zeer tegennatuurlijke omstandigheden worden gehouden.
In het memo wordt niet ingegaan op welke overwegingen van dierenwelzijn deze keuzen zijn gemaakt, behalve op puur financiële gronden (een bezuiniging van 500.000 euro op groen en deze faciliteiten). Het memo zelf refereert op geen enkele wijze aan een visie het college op het welzijn en de toekomst van deze dieren heeft en wat er gebeurt als vrijwilligers de zorg voor deze dieren niet overnemen.
De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u ook van mening dat hertenkampen en volières, hoewel omwonenden aan deze faciliteiten zijn gehecht, niet meer passen in deze tijd waarin de opvatting dat dieren er niet zijn voor menselijk vermaak meer een meer draagvlak heeft?
  2. Deelt u de mening dat vogels niet gekooid kunnen blijven met als onderliggende reden dat leerlingen er dan ‘een project bij hebben’, mede omdat dit een verkeerd beeld geeft aan de jeugd over het welzijn en de natuurlijke leefwijze van vogels? Zo nee, wat is uw visie dan wel?
  3. Waarom gaat u met het oog op het belang van bewoners, dieren en de gemeente niet met buurtbewoners rondom het hertenkamp in gesprek om het gebied als (groene) ontmoetingsplek aantrekkelijk te houden, maar dan zonder dat daar dieren voor worden gebruikt? Waarbij wij u eraan te herinneren dat wanneer hier een groene ontmoetingsplek zou komen, de bezoekers van in het wild levende kleine dieren en vogels kunnen genieten.
  4. Bent u het met ons eens dat het naar de slacht brengen van dieren geen wijze is om een populatie herten in een hertenkamp te reguleren? Kunt u uitsluiten dat dit nu of ooit gaat gebeuren en kunt u daarbij aangeven of dat in de afgelopen decennia wel gebeurde of dat de Goudse herten nooit bij de slacht zijn geëindigd?
  5. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat door herplaatsing de situatie van de dieren niet verbetert, omdat zij dan waarschijnlijk weer in ‘hertenkampen’ en ‘volières’ terecht komen? Zo nee, wat is dan uw beleid waardoor dit niet gebeurt?
  6. Past het niet beter in uw (financiële) beleid dat afgesproken wordt met eventuele vrijwilligers voor het hertenkamp en met Het Segment dat de faciliteiten dicht moeten en dat, rekening houdend met de sociale behoeften van de dieren, via ‘natuurlijk verloop’ de volière en het hertenkamp overbodig zullen worden? Zo nee, wat is uw achterliggende visie?
  7. Hoe gaat het college mede met het oog op het bewaken van dierenwelzijn de in het memo en in de krant voorgestelde oplossingen realiseren met vrijwilligers? Mocht het college voor deze optie kiezen ligt het dan niet in de reden dat het college de daarbij behorende kosten voor voedsel, medicatie enzovoorts voor zijn rekening neemt?

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 24 jun. 2016

De antwoorden van het College op de vragen over de hertenkamp en de voliëre vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer