Amen­dement verkenning WSW en Parti­ci­pa­tiewet


24 juni 2015

Amendement

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 24 juni 2015

Overwegende dat

  • De Goudse Gemeenteraad kaders meegeeft voor de toekomstbestendige uitvoering van de WSW en PW en hierover de afgelopen weken heeft verkend en gedebatteerd;
  • Dat de werknemers en personen waarvoor deze toekomstige uitvoering een kwetsbare doelgroep vormen voor wie voor zichzelf en elkaar opkomen niet altijd eenvoudig is en zich bovendien in een afhankelijke positie van de gemeente bevinden;
  • De kaders met name gebaseerd zijn op financieel economische en strategische overwegingen;
  • Verantwoordelijkheid voor randvoorwaarden gericht op arbeidsvreugde, persoonlijke ontwikkeling en sociale relaties op het werk voor al deze mensen minstens een even belangrijke overweging moeten vormen bij de keuzen die worden gemaakt.
  • Van de werknemers en personen bovendien wordt verwacht dat zij voldoende arbeidsproductiviteit ‘binnen brengen’ en ook daarvoor geldt dat zaken als arbeidsvreugde etc. van belangrijke invloed zijn;


Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel verkenning toekomstbestendige uitvoering WSW en Participatiewet, als volgt:

Kader 2 wijzigen in:

2. Randvoorwaarden die bijdragen aan arbeidsvreugde, benodigde stabiliteit en persoonlijke ontwikkeling vormen voor alle doelgroepen belangrijke overwegingen. Respecteer hierbij het wettelijk uitgangspunt dat de mensen met een WSW-dienstverband hun rechten en plichten behouden onder de WSW en streef waar mogelijk naar zoveel mogelijk behoud van de huidige werkplek.

Naam en ondertekening:
Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer