Zorgzaam Gouda

De gemeente is beheerder van maatschappelijke voorzieningen die essentieel zijn voor een samenleving waarin burgers zich kunnen ontplooien en hun talenten tot bloei komen – zonder dat dit ten koste gaat van andere mensen, dieren, de natuur of het milieu. De Partij voor de Dieren maakt zich daarom sterk voor een Zorgzaam Gouda; Wij willen dat de gemeente positieve, concrete oplossingen voor de burger en de directe leefomgeving ondersteunt en daarbij zorgzaam omgaat met al haar inwoners, mens en dier. Wij willen dat Gouda voor budget en de instrumenten kiest om de verbetering van kwaliteit van leven voor haar burgers te ondersteunen en pal staat voor de kwetsbare groepen in onze stad. De komende jaren krijgt de gemeente er bovendien teveel taken bij op het gebied van sociale zorg, zoals de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijk is er vanuit het Rijk steeds minder geld voor beschikbaar. De Partij voorde Dieren heeft landelijk de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes afgewezen.

In deze nieuwe tijden wil de Partij voor de Dieren Gouda daarom dat de gemeente zich in haar beleid sterk maakt voor vitale en kwetsbare waarden en groepen. Vandaar dat onze fractie in de gemeenteraad steeds aandacht zal vragen voor:

 • Zorg op maat.
  Gemeentelijke steun voor preventieve gezondheidszorg, passende en toegankelijke jeugdzorg. Stimuleren bouw meergeneratiewoningen zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij verhuizing naar zorginstelling mag het huisdier mee.
 • Gelijke kansen.
  Geen discriminatie in Gouda, dus ook geen weigerambtenaren. Ondersteuning emancipatie lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’ers). Meer inspraak voor burgers, raadgevend referendum bij belangrijke besluiten.
 • Veiligheid.
  Lokaal meldpunt huiselijk geweld en dierenmishandeling. Harde aanpak gedwongen prostitutie, mensenhandel en loverboys. Cameratoezicht en preventief fouilleren alleen bij aantoonbare risico’s.
 • Talenten benutten.
  Stimuleren en faciliteren bij- en herscholing, behoud sociale werkplaatsen. Werkgelegenheidsprojecten en vrijwilligerswerk voor betere kansen op de arbeidsmarkt.
 • Cultuur en onderwijs.
  Aandacht voor natuur, milieu en dieren(welzijn) op alle Goudse scholen. Investeren in maatschappelijke voorzieningen. Bescherming en herbestemming monumenten van (cultuur)historisch waardevolle panden.

Wilt u van gedachten wisselen over een Zorgzaam Gouda? Heeft u een suggestie, opmerking of vraag? Neem dan contact op met de Partij voor de Dieren Gouda; we stellen uw inbreng zeer op prijs.

Hieronder kunt u zien welke acties wij hebben ondernomen om het speerpunt 'Zorgzaam Gouda' in de praktijk gestalte te geven.